De Wildert

Update: 31 maart 2022

Achtergrondinformatie
In Lansingerland is sprake van een grote bouwopgave voor Lansingerland, waarbij ook ingezet wordt op seniorenwoningen. Het is van belang om voor deze doelgroep te zorgen voor woonvoorzieningen in combinatie met zorg dichtbij huis. Deze locatie is zeer geschikt om wonen en zorg te realiseren.
Project De Wildert betreft het gebied tussen de Wilhelminastraat, de Oranjestraat en De Wildert, waar nu tien kleine seniorenwoningen staan en een voormalige kleuter/peuterschool. Het plan is om de tien seniorenwoningen te slopen en dertig appartementen te bouwen / realiseren.
Daarnaast ligt er een vraag van huisartsen uit Berkel en Rodenrijs die op zoek zijn naar vervangende praktijkruimte. Er is geen sprake van een gezondheidscentrum, maar een zgn. HOED, Huisartsen Onder Eén Dak en een kleine apotheek. Het gaat om twee praktijken met vier parttime huisartsen.

Maatschappelijk doel
De huisartsen en de apotheek willen kleinschaligheid behouden en het doel is om dichterbij hun patiënten te zijn en voort te zetten op een andere gemoderniseerde locatie. Het is belangrijk dat de voorzieningen van de huisartsenzorg in Berkel en Rodenrijs behouden blijft. Daarnaast is de combinatie van een huisarts en een apotheek onder één dak een grote meerwaarde voor het gebied en haar bewoners. Huisartsen krijgen steeds meer zorg vanuit de ziekenhuizen toegewezen waarbij een praktijkondersteuner vast onderdeel is van een huisartspraktijk. Het doel van dit project is om samen met betrokken partijen iets moois en functioneels toe te voegen aan de buurt, een voorziening die van toegevoegde waarde is voor de omgeving en waar mensen met een mogelijke zorgvraag kunnen wonen. Dit maatschappelijke doel staat altijd voorop en levert tevens een bijdrage aan het verminderen van de woningnood.

Participatietraject
In een vroeg stadium is besloten om met bewoners om tafel te gaan om de plannen te bespreken. De gebruikelijke route is om een (massa)studie te presenteren aan de omgeving als deze is uitgewerkt. In dit traject krijgen omwonenden inspraak, om samen naar een resultaat toe te werken. Voor de eerste schets, ging 3B Wonen in gesprek met omwonenden om de plannen en gedachten door te nemen samen met een stedenbouwkundige en een architect.
Er is een meedenkgroep geformeerd bestaande uit omwonenden en bewoners, waarin alle uitgangspunten open op tafel zijn gelegd. De huidige bewoners van de seniorenwoningen zijn twee keer bezocht, ook die wensen zijn geïnventariseerd en er is een contactpersoon aangesteld.

Uitgangspunten
De uitgangspunten waarover met partijen is gesproken zetten we op een rij:
1. Grootte van het plangebied
2. 25-30 appartementen voor de doelgroep 75+
3. Woningen met bewoners met zorgvraag dichtbij huis en resulteerde in een kleine apotheek en een huisartsenpraktijk

Belangrijkste terugkoppeling uit de meedenkgroep en verwerkt zijn in het ontwerp:
Het behoud van de kenmerkende groenstrook aan de Oranjestraat
Het behoud van de grote bomen aan de Wilhelminastraat en Oranjestraat
Dorpse uitstraling behouden (geen hoogbouw)
Architectuur passend bij de omgeving

Wat is er gezamenlijk bereikt?
Waar voorheen, na een eerste inspraakavond al een bestemmingsplanprocedure werd opgestart, is er nu uitgebreid ingezet op participatie met bewoners en omwonenden. De meedenkgroep en de sessies die met deze groep zijn gehouden hebben bijgedragen aan een gezamenlijk ontwerp, waarbij de ingebrachte input van alle partijen zijn samengebracht.
Het meedenken en participeren gaat verder dan een idee over een speeltoestel. Het meedenken gaat over de positionering van steen en groen, de uitstraling van het gebouw en het project alsmede de functie van de gebouwen. Na ‘rekenen en tekenen’ is er een terugkoppeling gegeven aan de meedenkgroep. Bij tegenstrijdige belangen is er zoveel mogelijk geprobeerd om naar elkaar toe te bewegen en samen te zorgen voor de optimale locatie. Dit proces kost tijd en energie van de initiatiefnemers, bewoners en omwonenden.
Wij geloven erin dat dit leidt tot kwaliteit om in gezamenlijkheid tot een nieuwe inrichting van locatie ‘De Wildert’ te komen.  Wij zijn van mening dat we met de gepresenteerde massastudie op 7 juli 2021 een passende invulling hebben gegeven aan de belangen van alle betrokken partijen.

Behoud van groen
Samen met de meedenkgroep, een architect en een stedenbouwkundige is gekeken naar de invulling van de gebouwen, passend in de wijk en het behoud van groen.

Op de schetsen is te zien op welke manier hier invulling aan wordt gegeven.

Eigendom
Het project voorziet in een groter maatschappelijk doel. 3B Wonen speelt in op de behoefte voor 75 plussers om sociale huurwoningen te bouwen met een zorgvraag. De toevoeging van de huisartsen en de apotheker is ook voor deze doelgroep van grote een meerwaarde.
Hoewel het gebouw zowel de sociale woningen als de apotheker en huisartsen huisvest, is de ontwikkeling gesplitst in twee deelprojecten. 3B Wonen wordt eigenaar van de sociale huurwoningen en de huisartsen en de apotheker van hun deel van de ontwikkeling. 3B Wonen, de huisartsenpraktijk en apotheek ontwikkelen en realiseren voor eigen rekening en risico.

Fase
Op dit moment wordt de Nota van Uitgangspunten opgemaakt en naar verwachting in het 2e kwartaal van 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad. Zodra de nota is vastgesteld wordt het ontwerptraject van De Wildert opgestart in samenspraak met de meedenkgroep.